اعضای استعدادهای درخشان

کد عضویت

نام

نام خانوادگی

نام پدر

جنسیت

8714115557

سید معین

رسولی نژاد موسوی

سید عزیزالله

مرد

8815115009

امیر

حسنجانی روشن

محمد جعفر

مرد

8815115012

مجتبی

میراخوری

رحیم

مرد

8815115013

سید محمد

کاظم زاده

سید عیسی

مرد

8815115018

پریسا

ناظری

خدابخش

زن

8816115001

فرید

گل زردی

غلام عباس

مرد

8914192003

ارزو

روشنی

شاپور

زن

8918115006

حمید رضا

سیف

نعمت الله

مرد

8928115003

علی

ملکی

حمزه  علی

مرد

9025115002

حامد

نفیسی

اسمعیل

مرد

9025115008

عباسعلی

ابویی مهریزی

محمد

مرد

9025115009

هادی

بخشی

حسن

مرد

9026115003

یاسر

محمدی

جواد

مرد

9118115007

ابراهیم

خداوردی داریان

حسن

مرد

9225115001

سید مرتضی

زاهدی

سید نجات

مرد

9225115002

سید ابوذر

افتخاری

سید یدالله

مرد

 

آیین نامه استعداد های درخشان