شرایط عضویت

شرط سنی:

داشتن سن 15 تا 30 سال.

جوانان دارای مدرک دکترای تخصصی یا درجه اجتهاد تا 35 سالگی

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

اسکن صفحه اول و دوم شناسنامه (فایل اسکن شده کمتر از180 کیلو بایت)

اسکن یک قطعه عکس پرسنلی (فایل اسکن شده کمتر از 180 کیلو بایت)

اسکن کارنامه تحصیلی به شرط معدل (فایل اسکن شده کمتر از 180 کیلو بایت)

مقاله ها و آثار علمی ( به شرح ذیل)

ثبت نام اینترنتی:

عضویت فقط از طریق ثبت نام اینترنتی و اسکن تمامی مدارک خواسته شده از طریق سایت باشگاه پژوهشگران جوان به آدرس www.bpj.ir یا www.yrc.ir  امکان پذیر می باشد. بدیهی است که به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین خواهشمند است در موقع ثبت نام اینترنتی در انتخاب واحد کرج به عنوان واحد مورد نظر دقت کافی را بفرمائید.

شرایط عضویت از طریق معدل:

الف) شرایط عضویت ورودیهای جدید:

دانش آموزانی که میانگین دو سال متوالی آنان 18.5 و بالاتر در مقطع دبیرستان باشد.

احراز رتبه اول ( بر اساس آئین نامه مربوط) در یک پایه تحصیلی در دبیرستانها و مراکز سماء.

نفرات اول تا سوم مسابقات علمی کشوری در رشته های مختلف.

برگزیدگان المپیادها جهت اعزام به مسابقات بین المللی در هر رشته.

برگزیدگان اول آثار هنری جهت شرکت در نمایشگاههای معتبر بین المللی در هر رشته.

ب) شرایط عضویت برای دانشجویان رشته های مختلف:

داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم انسانی و هنر.

داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نمیسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال ) و داشتن اثر پژوهشی قابل قبول شورای باشگاه برای کلیه رشته های علوم انسانی و هنر.

داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال )  در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه علوم تجربی.

داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 36 واحد گذرانده در دو نیمسال )  در مقطع کارشناسی برای کلیه رشته های گروه  فنی مهندسی، ریاضی و فیزیک.

کسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پایه و امتحن جامع دوره پری انترنی در هر دانشگاه برای رشته های علوم پزشکی.

چاپ حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی و یا ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانس های علمی معتبر ( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در کتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله کامل به باشگاه برای مقطع پایین تر از دکتری تخصصی.

چاپ حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی و یا چاپ یک مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانس های علمی معتبر برای افراد مقطع دکتری تخصصی که حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

نفرات اول مسابقات علمی کشوری و المپیادها.

تبصره: حداقل تعداد واحدهای گذرانده در دو نیمسال تحصیلی(36 واحد در  مقطع کارشناسی و گذراندن حداقل 20 واحد در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در هر یک از رشته های فوق می باشد.

ج) پذیرش از طریق مقاله:

چاپ حداقل یک مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی، و یا ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانسهای علمی معتبر( به شرط چاپ مقاله کامل در کتابچه مجموعه مقالات برای مقطع پایین تر از دکتری تخصصی برای متقاضیان عضویت که حداقل معدل 15 و یا بالاتر داشته باشند.)

چاپ حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی، و یا چاپ یک  مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانس های علمی معتبر برای افراد مقطع دکتری تخصصی که حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند.

تبصره: ارائه مقاله در کنفرانسها به شرط چاپ مقاله کامل (چکیده مقاله پذیرفته نمی شود) در دفترچه مجموعه مقالات کنفرانس به نام باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

د) پذیرش از طریق سایر موارد:

دارای اثر پژوهشی برجسته نظیر مقالات چاپ شده یا ویژگی برجسته در زمینه های علمی، فنی، ادبی، هنری و فرهنگی به تشخیص شورای باشگاه.

کلیه نفرات اول استانها که توسط ورازت آموزش و پروش و یا دانشگاهها به جشنواره های رسمی کشور نظیر رازی ، خوارزمی و ... معرفی می گردند.

دارای اختراع یا کشف مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور یا کمیته علمی باشگاه.

دارندگان درجه اجتهاد مورد تأیید مراجع صالح کشور

تبصره: از زمان احراز هر یک از شرایط بالا نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

ه) شرایط عضویت دانشجویان دکتری تخصصی

کسب رتبه اول در آزمون امتحان جامع علوم پایه و امتحال جامع دوره پری انترنی در هر دانشگاه برای رشته های علوم پزشکی.

نفرات اول آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

کسب رتبه اول در یک مقطع و رشته تحصیلی دانشگاهی ( بر ا ساس آئین نامه دانش آموختگان رتبه اول دانشگاه آزاد اسلامی)

کسب رتبه اول در بین حداقل یکصد نفر شرکت کننده در آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در هر رشته در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

مدت و تمدید عضویت:

دارندگان شرایط می توانند به مدت 2 سال به عضویت باشگاه درآیند. تجدید عضویت در صورت احراز شرایط لازم، بلامانع است.