تسهیلات

 

(متقاضیان استفاده از هرکدام از تسهیلات ذیل، باید از طریق سایت باشگاه  www.bpj.ir   درخواست کنند.)

1-1       "باشگاه واحد" نام اختصاری شعبات باشگاه در واحدهای دانشگاهی می باشد.

1-2       "اعضای عادی"، کسانی هستند که واجد شرائط آئین نامه مصوب عضویت بوده و به عضویت عادی باشگاه در می آیند.

1-3     "اعضای فعال"، کسانی هستند که در هر سال از دوره عضویت خود، حداقل در یک کارگاه آموزشی شرکت کرده و حداقل یک اثر پژوهشی به نام واحد و باشگاه داشته باشند.

1-4     "اعضای استعداد درخشان"، آنهائی هستند که به تشخیص کمیته تعیین الویت مستقر در ستاد باشگاه، واجد شرائط آئین نامه مربوط بوده و به عضویت استعداد درخشان باشگاه درآیند.

1-5     "اعضای برتر"، آنهایی هستند که در مقایسه با دیگر اعضاء، فعالیتهای علمی پژوهشی بیشتری داشته باشند و بر اساس مفاد این آئین نامه و به تشخیص مراجع پیش بینی شده، به عنوان اعضای برتر انتخاب شوند.

1-6    فعالیت‌ها و آثار علمی- پژوهشی قابل تشویق و تخصیص تسهیلات توسط باشگاه، آن دسته از فعالیت‌های اعضاء می‌باشد که اختصاصاً به نامهای مشترک واحد مربوط و باشگاه ارائه گردد و از نام سازمان و یا نهاد دیگری در کنار نام دانشگاه استفاده نشده باشد. نمونه:  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - باشگاه پژوهشگران جوان

تبصره: تاریخ تهیه و یا ارائه آثار پژوهشی باید در طول زمان عضویت متقاضی باشد.